דיני עבודה

 

צו הרחבה בדבר הגדלת ההפרשות לביטוח פנסיוני במשק

צו הרחבה בדבר השתתפות מעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה

צו הרחבה בענף אולמות וגני אירועים

חוק יסוד חופש העיסוק

חוק יסוד כבוד האדם וחירותו

חוק יסוד משק המדינה

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

תקנות פיצויי פיטורים (חובת מסירת הודעות למעביד), תשמ"ט-1988

תקנות פיצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים), תשכ"ד-1964

חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, תשס"א-2001

חוק חופשה שנתית, תשי"א-1951

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

חוק הגנת השכר, תשי"ח-1958

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), תשמ"ח-1987

תקנות הגנת השכר (מקסימום דמי טיפול מקצועי-ארגוני), תשמ"ח-1988

חוק עבודת נשים, תשי"ד-1954

תקנות עבודת נשים (עבודות אסורות, עבודות מוגבלות ועבודות מסוכנות), תשס"א-2001

חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976

חוק שכר מינימום, תשמ"ז-1987

עדכוני התאחדות 

עדכונים נוספים 

קיצור שבוע העבודה

חדש טיפים למלצרים

דמי חג

מקרה בטיחות 

פנסיה חובה

חזרה לעמוד הקודם